واکنش تهیه کننده فیلم مغز استخوان به انصراف بابک حمیدیان