ساز جدایی بازیکنان استقلال در نیم فصل

زمانیکه احمدی نژاد ،روحانی و هاشمی در یک جبهه بودند