کدام گروه خونی بیشترین نیاز به اهدا را دارد؟

حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰

کف حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ چقدر می‌شود؟