داروخانه ها ،در کنار مردم یا دست در جیب مردم؟

پای احمدی نژادی ها به مجلس باز شد