داروخانه ها ،در کنار مردم یا دست در جیب مردم؟

دوران کهنسالی لورل و هاردی +عکس