رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی استعفا داد

کشتی – کشتی آزاد – کشتی فرنگی

کشتی – کشتی آزاد – کشتی فرنگی

پس از اینکه بحث و جدل‌های زیادی پیرامون محرومیت کشتی در صورت حضور نیافتن کشتی‌گیران ایران مقابل رقبای اسرائیلی و فشارهایی که از این بابت به فدراسیون کشتی و شخص رسول خادم وارد شد، وی استعفای خود را از ریاست فدراسیون کشتی اعلام کرد.