طنز ;احتمال گرانی 20 درصدی نان و واکنش گوشت

عکس بسیار جالبی که مرجانه گلچین منتشر نمود