اسم بازیگرهایی که در پارتی مختلط بودند را اعلام نمایید